Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Chodów

Kolorowy pasek

1) Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w miejscowościach Bowyczyny, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w miejscowości Rdutów, 3) Przebudowa drogi gminnej nr 495530 w miejscowości Kaleń Duża

592941-N-2017 z dnia 2017-09-25 r. 

Gmina Chodów: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w miejscowościach Bowyczyny, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w miejscowości Rdutów, 3) Przebudowa drogi gminnej nr 495530 w miejscowości Kaleń Duża,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chodów, krajowy numer identyfikacyjny 31101904200000, ul. Chodów  18 , 62652   Chodów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 737 220, e-mailgminachodow@pro.onet.pl, faks 632 737 220. 
Adres strony internetowej (URL): www.chodow.lh.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.chodow.lh.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w miejscowościach Bowyczyny, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w miejscowości Rdutów, 3) Przebudowa drogi gminnej nr 495530 w miejscowości Kaleń Duża, 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w miejscowościach Bowyczyny. Parametry drogi: Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu odcinka drogi gminnej o długości 0,940km - etap III 0,150 km Istniejąca droga obsługuje ruch lokalny i służy jako droga dojazdowa do gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Droga na odcinku od 0,00km do 0,620km - początku projektowanej przebudowy posiada nawierzchnię bitumiczną wykonaną we wcześniejszym okresie. Zakres ogólny inwestycji: - wykonanie niwelacji nawierzchni i zagęszczenie istniejącej z tłucznia - wykonanie fragmentów podbudowy poza obszarem istniejącej nawierzchni (przyjęto 5% powierzchni jezdni) - wykonanie podbudowy jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej - wykonanie utwardzenia zjazdów do posesji i pół uprawnych - wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych - wymiana i wykonanie przepustów - czyszczenie rowów przydrożnych - wymiana oznakowania drogi - rekultywacja terenów zielonych w granicach działki inwestora Na całej długości droga posiadać będzie jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,0m. Na odcinku drogi przewiduje się z obu stron jezdni pobocza o nawierzchni gruntowej utwardzonej szerokości 0,75-1,0m. Konstrukcja nawierzchni jezdni " 5,0cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szerokości 4,0m " 15,0-19,0cm - tłuczeń z klińcem szerokości 4,30m Na całym odcinku drogi przewiduje się z obu stron jezdni pobocza o nawierzchni gruntowej utwardzonej szerokości 0,75-1,0m ze spadkiem 6-8%. Projektuje się wykonanie utwardzenia zjazdów indywidualnych do posesji i pól uprawnych. Konstrukcja nawierzchnia utwardzonego odcinka zjazdu jak jezdni. Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w miejscowości Rdutów Parametry drogi: Projektuje się przebudowę i remont odcinka drogi gminnej na długości 0,985km.- etap 2 - 150 m Zakres ogólny inwestycji: - wykonanie niwelacji nawierzchni istniejącej z tłucznia - wykonanie fragmentów podbudowy poza obszarem istniejącej nawierzchni (przyjęto 5% powierzchni jezdni) - regulacja poziomu zasuw przyłączy wodociągowych - wykonanie podbudowy jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej - wykonanie utwardzenia zjazdów do posesji i pół uprawnych - wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych - wymiana oznakowania drogi - rekultywacja terenów zielonych w granicach działki inwestora Na całej długości droga posiadać będzie jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,0m. Konstrukcja nawierzchni jezdni " 5,0cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szerokości 4,0m " 15,0-19,0cm - tłuczeń z klińcem szerokości 4,30m Na całym odcinku drogi przewiduje się z obu stron jezdni pobocza o nawierzchni gruntowej utwardzonej szerokości 1,0m ze spadkiem 6-8%. Projektowane przepusty z rur z tworzywa sztucznego HDPE średnicy wewnętrznej DN 300mm długości 8,00m. Projektuje się wykonanie utwardzenia zjazdów indywidualnych do posesji i pól uprawnych. Konstrukcja nawierzchnia utwardzonego odcinka zjazdu jak jezdni. Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 495530 w miejscowości Kaleń Duża Parametry drogi: Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu odcinka drogi gminnej o długości 0,150km.- Do wykonania w II etapie odcinek 150 m Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w jednostce ewidencyjnej gmina Chodów na działkach ew. nr 1/2, 33/1, 34/1, 33, 53.[ droga nr 495530} w obrębie ewidencyjnym Kaleń Duża. Szerokość pasa drogowego w granicach działki jest zmienny na długości w granicach 6,0-11,0m. Nawierzchnia drogi w stanie obecnym jest gruntowa utwardzona powierzchniowo tłuczniem oraz częściowo brukiem z otoczków o zmiennej grubości w granicach 10-20cm. Droga na projektowanym odcinku częściowo posiada trawiaste rowy przydrożne. W pasie drogowym na części odcinków znajduje się zieleń w postaci drzew i krzewów liściastych. Zakres ogólny inwestycji: - wykonanie nawierzchni bitumicznej - wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych - wykonanie utwardzenia zjazdów do posesji i pól uprawnych - wymiana, wykonanie i przebudowa przepustów - czyszczenie rowów przydrożnych - karczowanie krzewów, usuniecie karp - wymiana oznakowania drogi Parametry drogi: - kategoria drogi - droga gminna - klasa drogi - L (lokalna) - szerokość jezdni - 4,0m - długość odcinaka drogi w zakresie inwestycji - 0,970km - szerokość poboczy gruntowych - 1,0m Konstrukcja nawierzchni jezdni " 5,0cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szerokości 4,0m " 15,0-19,0cm - tłuczeń z klińcem szerokości 4,30m 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: być zarejestrowanym we właściwym we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy dróg z nawierzchnią bitumiczną, o długości min. 300 m każda, o wartości przynajmniej 100.000,00 zł brutto każda. dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (tj. kierownik budowy), który posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.l i 5 pkt 1) ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych {tylko potwierdzających spełnianie warunku postawionego w pkt III.2.b)) wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest w tym okresie, w zakresie budowy/przebudowy dróg z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - do złożenia wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego; b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, zawierający w szczególności informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - do złożenia wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do formularza ofertowego; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: na całość zamówienia 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie określonej zgodnie z art. 45 .ust. 6 • przy czym wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego 93 8545 0008 2200 5500 0125 6033 Bank Spółdzielczy Kłodawa z dopiskiem „Wadium przebudowa dróg gminnych- sygnatura 271.4.2017 - uznaje się za wniesione z chwilą uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale może być niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium. • przy pozostałych formach wnoszenia wadium - oryginał złożony w „sekretariacie" urzędu, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem" należy dołączyć jako dokument do oferty. 2. Wadium należy wnieść do dnia 10.10.2017 r. godz.1000. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Ustalony termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu pod warunkiem, że zmiany terminu wykonania zamówienia nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Szczegółowy ewentualny zakres zmian umowy określony został w projekcie umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-10, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Załączniki

dok. Bowyczyny (3MB) Zapisz dokument  
dok. Kaleń Duża (0.1kB) Zapisz dokument  
dok. Rdutów (4.5MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (26.6kB) Zapisz dokument  
projekt umowy droga Bowyczyny, Kaleń Duża, Rdutów (48.3kB) Zapisz dokument  
przedmiar bowyczyny (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót Kaleń Duża (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót Rdutów (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ droga Bowyczyny, Kaleń Duża, Rdutów (580.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik SIWZ Nr 1 formularz ofertowy (34.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Artur Głowacz
Źródło informacji:Grzegorz Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Zięba
Data wprowadzenia:2017-09-25 15:30:42
Opublikował:Grzegorz Zięba
Data publikacji:2017-09-25 15:32:49
Ostatnia zmiana:2017-09-25 17:49:44
Ilość wyświetleń:165

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij